Wat zegt de wet over dieren?

Wat zegt de wet over dieren?

De Wet dieren geeft regels die in hoofdzaak gehouden dieren betreffen. Ook worden dieren beschermd die niet worden gehouden, in het bijzonder door het verbod op dierenmishandeling en door het voorstel de plicht om hulpbehoevende dieren zorg te verlenen.

Wat is het doel van Wet dieren?

Het uitgangspunt van de Wet dieren is de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier (artikel 1.3 Wet dieren). Dan blijkt de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier uitsluitend van toepassing op de staat: die moet bij het opstellen van wetten en regels daarmee rekening houden.

Welke handelingen zijn verboden via de wet om met een dier uit te voeren?

Artikel 2.3. Gebruik van dieren

  • Het is verboden dieren te gebruiken met het oog op de productie van dierlijke producten.
  • Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op dieren behorende tot bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen diersoorten of diercategorieën.

Wat zegt de wet over katten?

“Europese regels voor natuurbescherming zijn duidelijk: katten mogen buiten niet loslopen. Mensen die hun kat naar buiten laten gaan, doen dat bewust. Zij zijn strafbaar.”

Wat zijn de 5 vrijheden van dieren?

Vijf vrijheden

  • dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen;
  • dieren zijn vrij van ongemak.
  • dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte.
  • dieren zijn vrij van angst en stress.
  • dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen.

Wat is een hond voor de wet?

Lange tijd waren dieren volgens de wet gewoon dingen, zoals een bankstel of een auto. Oké, er waren wat beperkingen, zoals het verbod een dier te mishandelen, maar verder kon je als eigenaar doen wat je wilde met een dier. Op 1 januari 2013 is de wet veranderd. Dieren zijn geen zaken meer.

Waarom is de Wet dieren een kaderwet?

Het is niet meer dan logisch dat de rechten van dieren gewaarborgd worden in de wet. Sinds 1992 heeft Nederland een wettelijk kader dat kan dienen als waarborg voor werkelijke bescherming: de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Helaas bleef deze kaderwet grotendeels leeg.

Wat houdt de Dierenwet in?

In de aangenomen wetswijziging staat dat het houden van dieren in een bepaald houderijsysteem geen redelijk doel meer mag zijn om dieren pijn te mogen doen. Kortgezegd moet de dierenhouderij zich in de toekomst aanpassen aan de dieren en niet andersom.

Wat is een quarantaineruimte?

er moet een quarantaineruimte zijn waar dieren kunnen verblijven als er bij binnenkomst de gezondheidstatus onbekend is of de vaccinatiestatus onbekend of onvolledig is. er moet een isolatieruimte zijn om dieren op te vangen die een besmettelijke ziekte bij zich dragen of symptomen hebben van een besmettelijke ziekte.

Wat zijn de straffen voor dierenmishandeling?

De maximale straf die kan worden opgelegd voor dierenmishandeling (artikel 2.1 lid 1 WD) en dierenverwaarlozing (artikel 2.2 lid 8 WD) is een gevangenisstraf van drie jaar of een geldboete van € 19.500 (artikel 8.12 lid 1 WD).

Wat kan je doen tegen overlast van katten?

Tips tegen kattenoverlast

  1. Bevestig gaas onderin je haag of (schuin) bovenop de schutting zodat katten er moeilijker langs kunnen.
  2. Zet veel planten (bodemdekkers) in de tuin.
  3. Maak drollen begraven onmogelijk met stekelige takken of ondiep ingegraven kippengaas.

Welk gif tegen katten?

Slakkengif. In slakkengif zit de stof metaldehyde, dat zeer giftig is voor huisdieren. Het gif is zeer aantrekkelijk voor honden, katten,vogels en egels.