Waarom doe je een omgevingsanalyse?

Waarom doe je een omgevingsanalyse?

Bij een woningcorporatie is het doel van een omgevingsanalyse om een beeld te krijgen van de volkshuisvestelijke opgave in het werkgebied. Daarnaast kan de omgevingsanalyse worden ingezet om een beter beeld te krijgen van de kansen en bedreigingen op financieel en organisatorisch gebied.

Wat is een goede omgevingsanalyse?

Een omgevingsanalyse brengt factoren in kaart, die niet beïnvloedbaar zijn, maar waar rekening mee moet worden gehouden. Voorbeelden hiervan zijn het economisch klimaat, sociaal-culturele ontwikkelingen en veranderende wetten en regels.

Hoe ziet een omgevingsanalyse eruit?

De omgevingsanalyse valt uiteen in vier elementen: Binnen welke context moet een opgave tot stand komen? Welke issues zijn er te onderscheiden? Welke stakeholders zijn bij de opgave betrokken? Welke kansen biedt deze opgave?

Hoe voer je een omgevingsanalyse uit?

Een omgevingsanalyse gebeurt in een wisselwerking tussen de administratieve top van de organisatie en de medewerkers die dagelijks het beleid van de organisatie uitvoeren. Ook de ouders, de Raad van Bestuur en andere stakeholders worden naar hun mening gevraagd over het gevoerde en te voeren beleid.

Wat is een omgevingsbeeld?

Het monitoren van wat er in je omgeving gebeurt, geeft je de mogelijkheid om een 360-graden-beeld te creëren van jouw organisatie binnen de markt.

Welke omgevingen zijn er?

Zes factoren van de DESTEP-analyse. DESTEP is een afkorting voor zes factoren die samen een beeld geven van de macro-economische omgeving, namelijk: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch.

Waarom moet je bij een crisis een omgevingsanalyse maken?

Een omgevingsanalyse brengt informatie in kaart die relevant is voor het optreden van hulpdiensten. In de crisiscommunicatie is het maken van een omgevingsanalyse de belangrijkste pijler voor de communicatiestrategie, zowel tijdens crises als de dagelijkse gang van zaken.

Hoe kun je als organisatie een beeld vormen van je omgeving?

Om een goed beeld te krijgen van hoe de buitenwereld jouw organisatie ziet, onderscheiden we vier velden: mediabeeld, opiniemakersbeeld, het beeld van je organisatie bij de doelgroep en je imago bij het publiek.

Hoe voer je een externe analyse uit?

Voor de externe analyse ga je kijken naar de ontwikkelingen in de bedrijfstak, de afnemers van je dienst of product, de concurrentie, de distributie en de invloed van de macro omgeving zoals juridische en politieke factoren.

Wat zijn omgevingsfactoren zorg?

Omgevingsfactoren omvatten zowel de sociale als fysieke omgeving. Bij omgevingsfactoren gaat het om zowel de fysieke als de sociale omgeving. Voorbeelden van fysieke omgevingsfactoren zijn geluid, straling, luchtverontreiniging en de kwaliteit van het binnenmilieu.

Wat zijn ecologische factoren?

Door middel van ecologische factoren wordt de fysieke omgeving in kaart gebracht. De fysieke omgeving kan een kans of bedreiging bieden ten opzichte van de bedrijfsvoering. De ecologische factoren worden onderzocht met factoren zoals: Milieu.