Wie mag er ter communie gaan?

Wie mag er ter communie gaan?

De katholieken ontvangen de communie op de tong uit handen van de priester of diaken, waarbij een misdienaar een pateen onder de kin van de gelovigen houdt. Dit gebeurt van oudsher knielend aan de communiebank.

Waar worden de hosties bewaard?

In de Katholieke Kerk is een tabernakel (ook wel sacramentshuis genoemd) een, meestal rijk versierde, brandwerende kluis op het hoogaltaar of zijaltaar, soms binnenin bekleed met zijde en van buiten vaak omhangen met gordijnen in liturgische kleur, waarin het Heilig Sacrament (de geconsacreerde hosties) bewaard wordt …

Hoeveel sacramenten heeft de Protestantse Kerk?

Veruit de meeste protestantse kerkgenootschappen kennen slechts twee sacramenten: Doop en Avondmaal.

Wat vinden protestanten van de Bijbel?

Het protestantisme gelooft dat iemands zonden vergeven worden door het geloof in Jezus Christus (sola fide). In de Rooms-Katholieke Kerk kan dit door het verkrijgen van de absolutie na het biechten van de zonde tegenover een priester.

Wat komt er na je communie?

Het eerste is de doop, waarbij je officieel katholiek wordt. Daarna komt de communie. Het derde moment is het vormsel. Dat gebeurt meestal als een kind 12 of 13 jaar oud is.

Wat is communie en vormsel?

Het vormsel (Latijn: confirmatio, “vestiging”, “bekrachtiging”, “versterking”), of (plechtige) communie genoemd, is in de Rooms-katholieke Kerk en de Oosters-orthodoxe kerken een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden.

Wie maakt hostie?

Internationale hosties Per jaar worden er maar liefst 70.000.000 hosties geproduceerd in Sint-Michielsgestel, waarvan een gedeelte wordt geëxporteerd naar kerken in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Suriname. Ook missionarissen over de hele wereld bestellen bij de Brabantse hostiebakkerij.

Waar smaakt hostie naar?

Nooit is er honing aan toegevoegd, ook al smaakte het manna dat de Israëlieten aten, toen ze onder leiding van Mozes door de woestijn trokken, naar honingkoek. Nog altijd zijn hosties niet zoet, niet zout, niet zuur, zonder duidelijke smaak, het ‘brood van de armen’.

Welke sacramenten heeft de Protestantse Kerk niet?

In het protestantisme is de openbare belijdenis van het geloof een gebruik dat enigszins vergelijkbaar is met het rooms-katholieke vormsel. De openbare belijdenis van het geloof is echter geen sacrament. In het lutheranisme worden soms de biecht en de wijding ook als sacramenten beschouwd.

Hoeveel sacramenten heeft de katholieke kerk?

Het doopsel, het vormsel, de biecht, de heilige communie of eucharistie, de priesterwijding, het huwelijk en de ziekenzalving. Het waren de belangrijkste overgangsrituelen in het leven van middeleeuwse katholieke gelovigen.

Wat is het verschil tussen christen en protestant?

Protestanten beroepen zich op het gezag van de Bijbel alleen. Rooms-katholieken daarnaast ook op het kerkelijke leergezag en de traditie. Protestanten hebben geen paus, bisschoppen en priesters, een hiërarchie zoals in de rooms-katholieke kerk. Protestanten hebben geen beelden in hun kerk en vereren geen heiligen.

Wat valt onder protestant?

Protestanten zijn verder onder te verdelen in lutheranen, calvinisten, anglicanen, zwinglianen, hussieten, anabaptisten of wederdopers, mennonieten of doopsgezinden, baptisten, methodisten, darbisten, quakers, zevendedagsadventisten, pinkstergelovigen en evangelischen.

https://www.youtube.com/channel/UCNB-u23sMNoNGt4whew0gfw