Wat is de taak van het parket?

Wat is de taak van het parket?

Voor de strafrechtbanken is het parket de vervolgende partij en oefent het de strafvordering uit. Het OM staat in voor de opsporing van misdrijven, de vervolging van verdachten en de tenuitvoerlegging van de opgelegde straffen.

Wat is de taak van een onderzoeksrechter?

De onderzoeksrechter zoekt naar de waarheid waarbij hij zowel elementen in het voordeel als in het nadeel van de verdachte analyseert. Men spreekt daarbij van een onderzoek ‘à charge’ en ‘à décharge’. Hij doet daarvoor een beroep op de politie.

Wat is een Kantschrift van het parket?

De parketmagistraat geeft (telefonisch) mondelinge opdrachten aan de politie bij dringende zaken, en schriftelijke opdrachten via het zogenaamde ‘kantschrift’ in minder dringende zaken. In grotere zaken houdt de parketmagistraat ook vergaderingen met de speurders.

Wat is de taak van de procureur des Konings?

In strafzaken is het parket van de procureur des Konings betrokken vanaf het strafonderzoek. Als de zaak voor een behandeling ten gronde voor de strafrechter komt, vorderen zij de toepassing van de strafwet. Nadat een straf is uitgesproken, zien zij erop toe dat de uitgesproken straffen ook worden uitgevoerd.

Wat is de functie van een procureur?

Wat is, wat doet een procureur ? Je bent een parketmagistraat die, als vertegenwoordiger van het volk, een vervolgingsbeleid voert in strafzaken. Je verzamelt bewijzen en steunt hierbij op gegevens van politie, gerechtelijke politie en je coördineert hun activiteiten.

Wat doet parketmagistraat?

Daarnaast zijn er parketmagistraten. Zij vormen samen het Openbaar Ministerie en vervolgen in naam van de staat overtreders van de wet voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank. In de volksmond wordt de parketmagistraat die het woord voert ook wel ‘de openbare aanklager’ genoemd.

Wat is een Kantschrift?

burgerlijk procesrecht: mededeling in de kantlijn van een gerechtelijk stuk.

Wat is een Dirjud?

Er zijn bestuurlijke en gerechtelijke gedeconcentreerde diensten:de gedeconcentreerde coördinatie- en steundienst wordt geleid door de bestuurlijke directeur-coördinator (dirco);de gerechtelijke gedeconcentreerde dienst door de gerechtelijke directeur (dirjud). Het zijn verbindingsofficieren met de lokale politie.

Wat is de rol van een procureur?

De procureur de Konings is namens het openbaar ministerie de aanklager in een strafzaak. De procureur des Konings daagt de verdachte voor de rechter door middel van een Dagvaarding. Het openbaar ministerie, dat optreedt als vertegenwoordiger van de maatschappij, oefent de strafvordering uit.

Wat is substituut procureur des Konings?

De eerste substituut-procureur des Konings maakt deel uit van het parket en staat onder leiding van de procureur des Konings. De procureur des Konings en zijn eerste substituten en substituten treden op als Openbaar Ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank en de ondernemingsrechtbank.

Hoe wordt je procureur des Konings?

U bent een ervaren jurist met op zijn minst vier jaar juridische beroepservaring. U neemt deel aan het examen inzake beroepsbekwaamheid. Met het getuigschrift dat u daarmee behaalt, kan u zich onmiddellijk kandidaat stellen voor een ambt als magistraat. Het getuigschrift blijft zeven jaar geldig.